Testament to rozrządzenie testatora na wypadek śmierci. W testamencie możemy więc rozdysponować naszym majątkiem, czyli zdecydować, co stanie się z nim po naszym odejściu. Warto poznać kilka informacji na ten temat, gdyż niesporządzenie testamentu zakończy się dziedziczeniem na zasadach ustawowych.

Kto może sporządzić testament?

Testament może sporządzić każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Prościej mówiąc, oznacza to, iż testament możemy napisać, jeśli ukończyliśmy 18 rok życia (a więc osiągnęliśmy pełnoletność) i nie jesteśmy ubezwłasnowolnieni (zarówno częściowo, jak i całkowicie). Warto wspomnieć, że po ukończeniu 13 roku życia dziecko posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ale nie wystarcza ona jeszcze do sporządzenia testamentu. Istotną kwestią jest również możliwość osiągnięcia pełnoletności przez kobietę jeszcze przed ukończeniem przez nią 18 roku życia. Sąd może bowiem od 16 roku życia zezwolić kobiecie na zawarcie małżeństwa ze względu na szczególne okoliczności. W takim przypadku staje się ona pełnoletnia z punktu widzenia prawa od momentu zawarcia małżeństwa. Ważne, aby spadkodawca posiadał pełną zdolność do czynności prawnych w chwili sporządzania testamentu. W związku z tym, nawet jeśli testator utraci pełną zdolność do czynności prawnych w późniejszym czasie (na przykład na skutek orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu), ale posiadał ją w chwili sporządzania testamentu, to testament ten nie stanie się nieważny. Jeśli natomiast testament sporządziła osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, a następnie ją odzyskała (na przykład na skutek zmiany orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu), to testament nie staje się ważny, nawet jeśli osoba ta go potwierdziła. Konieczne jest sporządzenie nowego testamentu. Musimy pamiętać również to, że w polskim prawie niedopuszczalne jest sporządzanie testamentów wspólnych, a więc testament możemy napisać tylko samodzielnie, a nie na przykład wraz z małżonkiem. Taki testament będzie nieważny. Nieważny będzie również testament sporządzony przez przedstawiciela spadkodawcy. Spadkodawca bowiem musi sporządzić testament osobiście. Kwestie prawne związane ze sporządzeniem testamentu mogą wydawać się niekiedy skomplikowane. Czasem warto więc skorzystać z pomocy fachowca w tej dziedzinie, jakim będzie prawnik Kraków, Warszawa czy Łódź to miasta, w których mamy dość szeroki wybór prawników. Warto w związku z tym skorzystać z polecenia na przykład rodziny czy znajomych, aby trafić do osoby, która udzieli nam profesjonalnej pomocy.

Czy można odwołać testament?

Testament może być odwołany w każdej chwili. Oczywiście dla odwołania testamentu również potrzebna jest pełna zdolność do czynności prawnych testatora. Odwołanie testamentu może przybrać różne formy. Testator może na przykład zniszczyć testament bądź pozbawić go cech, od których zależy jego ważność (na przykład w przypadku testamentu własnoręcznego zamazać swój podpis widniejący na nim). Jeśli spadkodawca sporządzi nowy testament, to poprzedni również należy traktować jako odwołany w całości, ale tylko wtedy, jeśli w nowym testamencie zaznaczył, że odwołuje poprzednio sporządzony testament. W przeciwnym razie odwołaniu ulegną tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie da pogodzić się z treścią postanowień nowego testamentu.

Jak sporządzić testament?

Wyróżniamy kilka rodzajów testamentów. Dzielimy je na testamenty zwykłe oraz szczególne. Najczęściej spotykane są oczywiście testamenty zwykłe, którymi są testament holograficzny, allograficzny oraz notarialny. Najbardziej popularny jest testament holograficzny, czyli taki, który jest sporządzony przez testatora własnoręcznie, podpisany oraz opatrzony datą. Najważniejszą rolę odgrywa tutaj podpis, ponieważ testament nieopatrzony datą będzie ważny wtedy, gdy okoliczność ta nie wywołuje wątpliwości co do tego, czy spadkodawca miał zdolność do sporządzenia testamentu, co do samej treści testamentu lub co do tego, w jakim stosunku pozostają wobec siebie testamenty sporządzone przez testatora. Aby mieć pewność co do ważności testamentu, możemy udać się do notariusza, z pomocą którego sporządzimy testament w formie aktu notarialnego.