Wszelkie zdarzenia losowe, takie jak wypadek drogowy, uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć, mogą znacznie pokrzyżować nam nie tylko plany na najbliższą przyszłość, ale również na całe życie lub obarczyć odpowiedzialnością związaną ze spłatą zobowiązania naszych bliskich. Polisa ubezpieczeniowa daje możliwość zabezpieczenia przyszłości od możliwych zdarzeń losowych i zapewnia nam najlepsze rozwiązanie sprawy dla nas i naszych bliskich.

Możliwość dochodzenia roszczeń w ramach polisy ubezpieczeniowej to bardzo duże ułatwienie i szansa na naprawienie w możliwie szybkim terminie powstałej szkody. Przekazane przez ubezpieczyciela środki z polisy są docelowo przewidziane na naprawę powstałej szkody lub uszczerbku na zdrowiu. W zależności od potrzeby, możemy je przeznaczyć na leczenie, również za granicą, rehabilitację, a także na zapewnienie bytu swojej rodzinie pozostającej bez środków do życia przez cały okres naprawy szkody. Niestety, zdarza się dość często, że ubezpieczyciel działając wyłącznie w swoim interesie znacznie zaniża wysokość szkody lub całkowicie odmawia wypłaty odszkodowania. To częste praktyki ubezpieczalni, jednak masz możliwość dochodzenia swoich roszczeń w należnym rozmiarze. Poznaj swoje prawa.

Osoba poszkodowana, czyli kto?

Zaniżanie wysokości odszkodowania zdarzają się dość często. Ubezpieczyciele zasłaniają się nieaktualnymi cennikami napraw samochodów lub cennikami usług medycznych – w zależności od rodzaju szkody. Mogą się również powoływać na swoją ocenę rozmiaru szkody, przedstawiając ją jako o wiele mniej rozległą. Czasami osobę poszkodowaną w zdarzeniu obarcza się winą za powstałe zdarzenie, a czasem uznaje się za współodpowiedzialną, mimo że taka opinia jest niesłuszna. Ubezpieczyciel powołuje się wówczas na fakt niewystarczającej ilości dowodów wskazujących na brak winy poszkodowanego. Opinia ubezpieczyciela nie jest jednak wyrocznią i od decyzji można się zawsze odwołać, z czego wciąż zbyt mało osób poszkodowanych zdaje sobie sprawę. Taką możliwość daje przede wszystkim prawo, które prawie zawsze staje po stronie osoby poszkodowanej, gwarantując jej należną pomoc.

Niezgoda na decyzję ubezpieczyciela oznacza wystąpienie przeciwko niemu. Zaniżenie rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania daje wszelkie podstawy do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela i ubieganie się o przyznanie odszkodowania w należnym rozmiarze.

Twoja szansa – odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela

Każda osoba poszkodowana, która chce wyrazić swój sprzeciw przeciwko decyzji ubezpieczyciela, może się od niej odwołać. To, na jakich zasadach możesz złożyć takie odwołanie, określają zwykle procedury danego towarzystwa, w którym została wykupiona polisa. Najczęściej takie odwołanie wymaga formy pisemnej, ale w niektórych przypadkach procedura ta ogranicza się do rozmowy na infolinii ubezpieczyciela. Jako osoba poszkodowana decyzją ubezpieczyciela masz pełne prawo do wnioskowania o przedstawienie przez niego wszelkich podstaw, na których oparto daną decyzję. Dokumenty te lub ich brak pomogą ci w tworzeniu linii obrony. Warto również zadbać o twarde dowody, takie jak zeznania świadków zdarzenia, zapis z monitoringu, nagranie z rejestratora w samochodzie czy ze smartfona, zwykle są one bowiem kluczowe dla pozytywnego rozwiązania sprawy. Po złożeniu do ubezpieczyciela odwołania się od jego decyzji, musisz poczekać na jego ustosunkowanie się. Na odpowiedź na twoje odwołanie ma on określony czas, zazwyczaj zawarty w umowie ubezpieczeniowej.

Gdy pozostaje walka o należne odszkodowanie przed sądem

Ubezpieczyciele nie zawsze pozytywnie odpowiadają na odwołanie od odszkodowanie. Może się zdarzyć, że twoje odwołanie nie zostanie przez towarzystwo uznane i wówczas konieczne będzie wejście na ścieżkę sądową. Oczywiście, możesz dochodzić swoich praw samodzielnie, masz również możliwość skorzystania z pomocy kancelarii odszkodowawczej. Mają one duże doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw na przestrzeni lat. Na pierwszym spotkaniu otrzymasz bezpłatną analizę twojej sprawy i dowiesz się, jakie masz szanse w sądzie. Z pewnością, otrzymasz najlepsze dla siebie rozwiązanie, które pozwoli na finalny sukces i otrzymanie należnego odszkodowania.